Regulamin

Regulamin Serwisu cyfrostudnia.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis oferuje produkty w postaci plików elektronicznych (w szczególności muzyki, filmów, książek).

 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu (dalej Nabywców).

 3. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy sprzedaży zawieranej z Nabywcą.

 4. Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu

§2 Prawa Nabywcy

 1. Przez dokonanie zakupu i płatności za zakupiony plik elektroniczny Nabywca uzyskuje licencję do korzystania z tego pliku w zakresie jego utrwalania technika cyfrową na własny użytek.

 2. Przekazanie pliku elektronicznego następuje poprzez udostępnienie go Nabywcy do ściągnięcia z internetu.

 3. Nabycie pliku elektronicznego jest równoznaczne z udzieleniem licencji na rzecz Nabywcy w zakresie korzystania z pliku elektronicznego wyłącznie na własny użytek. Nabycie pliku elektronicznego nie oznacza przeniesienia praw autorskich.

 4. Poszczególne pliki elektroniczne mogą posiadać własne umowy licencyjne.

§3 Płatności

 1. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Faktura VAT zostanie przekazana Nabywcy na jego żądanie.

§ 5 Ochrona prywatności

 1. Rejestrując się w Serwisie i nabywając pliki elektroniczne Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

 2. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Fundacja zaNim (fundacjazanim.pl)

 3. Dane podawane podczas rejestracji w Serwisie przetwarzane są w celu realizacji umowy w zakresie usług świadczonych przez Serwis, w szczególności w zakresie związanym z obsługą sprzedaży i reklamacji, a także, w przypadku wyrażenia takiej zgody, w celach marketingowych.

 4. Każda osoba dokonująca rejestracji w Serwisie ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania, samo zaś podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wymienionych powyżej.

 5. Nabywca może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu newslettera, materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

§ 6 Zawieszenie konta

Serwis może zawiesić Konto Nabywcy, a po upływie 30 dni od zawieszenia usunąć je, jeżeli:

  1. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Nabywca wykorzystuje Konto w celach niezgodnych z prawem, w szczególności, że Nabywca złamał postanowienia Regulaminu,

  2. Nabywca dopuszcza się z użyciem Konta działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób trzecich – w tym m in. narusza warunki licencji producentów/licencjodawców plików elektronicznych,

  3. Nabywca narusza dobre obyczaje.

§4 Prawo odstąpienia

 1. W terminie 10 dni od dnia dokonania płatności Nabywca może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia mailowego na adres cyfrostudnia@cyfrostudnia.pl Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje wyłącznie konsumentom.

 2. W razie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni Nabywcy zwrócona zostanie uiszczona kwota/należność.

§13 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.

 3. Serwis zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje o tym mailowo Nabywców przed planowanym wejściem w życie zmian. Każdemu Nabywcy, który nie będzie zgadzał się z treścią zmienianych postanowień Regulaminu, przysługuje prawo rozwiązania Umowy poprzez usunięcie Konta.

 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Nabywcę.

Facebook