Droga nr 3-2015

3.00zł

Kategoria: . Tagi: , .

Opis produktu

E-wydanie w formacie pdf

Droga-dwutygodnik młodzieży katolickiej nr 3-2015

Mi­sją na­szego cza­so­pi­sma jest to­wa­rzy­sze­nie mło­demu czło­wie­kowi we wszech­stron­nym roz­woju i po­moc w od­kry­ciu ży­cio­wego po­wo­ła­nia. Dla­tego pro­po­nu­jemy społeczno-religijne te­maty nu­meru (np. jak się do­ga­dać z ro­dzi­cami, prze­moc w In­ter­ne­cie, mama i tata na emi­gra­cji, moja przy­ja­ciółka się od­chu­dza, jak prze­żyć spo­wiedź). „Roz­mowy w dro­dze” to wy­wiady ze zna­nymi ludźmi. Kontynuujemy lek­cje hi­sto­rii i edu­ka­cję pa­trio­tyczną. W każ­dym nu­me­rze mamy też dział „tak dla ży­cia”, czyli świa­dec­twa po­stawy pro-life.

W dziale re­li­gij­nym mło­dzież znaj­dzie „Boże twe­ety”, czyli roz­wa­ża­nia Ewan­ge­lii, naucza­nie pa­pie­skie, in­for­ma­cje z ży­cia Ko­ścioła i „szkołę mo­dli­twy”, która przygotowuje du­chowo do Świa­to­wych Dni Mło­dzieży 2016. Warto do­dać, że „Droga” jest ofi­cjal­nym pa­tro­nem me­dial­nym ŚDM. Waż­nym ele­men­tem są rów­nież świadectwa osób ży­ją­cych w czy­sto­ści, od­po­wie­dzi eks­per­tów na py­ta­nia czytelników, ar­ty­kuły o doj­rze­wa­niu za­równo od strony bio­lo­gicz­nej, jak i emocjonalnej oraz du­cho­wej. Jest też coś lek­kiego: sport, hobby, rę­ko­dzieło, kultura.

Wszel­kie zmiany po­dyk­to­wane są ob­ser­wo­wa­niem rze­czy­wi­sto­ści, w któ­rej żyje młodzież. Chcemy być bli­sko niej, bli­sko jej spraw i problemów.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Droga nr 3-2015”

Facebook