droga-2016-21

Droga nr 21-2016

3.00zł

Kategoria: . Tagi: , .

Opis produktu

Droga nr 21/2016 E-wydanie w formacie pdf

Droga nr 21/2016

W tym numerze m.in.

– Co wiemy o niewidzialnym?
– Szatan naprawdę istnieje
– Potrafię kochać mocniej
– Murale i Ewangelia

 

“Droga” to katolicki dwutygodnik dla młodzieży. Pierwszy numer ukazał się w 1995 r., a decyzja o jego wydawaniu zapadła w Watykanie, w obecności i przy błogosławieństwie św. Jana Pawła II. Misją “Drogi” jest promowanie wartości katolickich wśród młodzieży z wykorzystaniem mediów i pomoc w odkryciu życiowego powołania. Co w “Drodze”? Społeczno-religijne tematy numerów (np. dogadać się z rodzicami, cyberprzemoc, co to znaczy mieś swój styl, jak przeżyć spowiedź), wywiady ze znanymi ludźmi, artykuły o historii Polski, pro-life, rozważania Ewangelii, artykuły o dojrzewaniu, odpowiedzi ekspertów (psychologa, ginekologa, dietetyka, kapłana) na pytania czytelników a także hobby, sport, rękodzieło i inne.

Dla­czego w ra­do­sną uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych na­wie­dzamy cmen­ta­rze, miej­sca za­dumy i re­flek­sji nad spra­wami ostatecznymi?

Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Świę­tych (1 li­sto­pada) ma w Ko­ściele ka­to­lic­kim rangę uro­czy­sto­ści, czyli jest jed­nym z naj­waż­niej­szych świąt w roku. Jest tak, bo świę­tość to pierw­sze i pod­sta­wowe po­wo­ła­nie każ­dego chrze­ści­ja­nina. I nie cho­dzi tu o świę­tość be­aty­fi­ko­waną czy ka­no­ni­zo­waną, tj. ofi­cjal­nie po­twier­dzoną przez Ko­ściół. Cho­dzi o świę­tość, do któ­rej wszy­scy je­ste­śmy we­zwani, czyli osią­gnię­cie po śmierci nieba, do­sta­nie się do grona zba­wio­nych, moż­li­wość prze­by­wa­nia z Bo­giem w wieczności.

1 li­sto­pada wspo­mina się WSZYSTKICH świę­tych, więc Ko­ściół skła­nia nas do re­flek­sji nad świę­to­ścią ro­zu­mianą po­wszech­nie. Be­aty­fi­ko­wani czy ka­no­ni­zo­wani mają prze­cież osobne dni swo­ich wspomnień.

foto_01-01_21-2016

Pro­blemy z aprowizacją

Jaka jest ge­neza tej uro­czy­sto­ści? Kiedy pa­pież Bo­ni­facy otrzy­mał od ce­sa­rza po­gań­ską świą­ty­nię Pan­teon w Rzy­mie, za­mie­nił ją na ko­ściół Naj­święt­szej Ma­ryi Panny i Wszyst­kich Mę­czen­ni­ków. Po­sta­no­wił zło­żyć tam liczne re­li­kwie chrze­ści­jan, któ­rzy po­nie­śli śmierć za wiarę. Jej po­świę­ce­nia do­ko­nano 13 maja 610 roku. W rocz­nicę tych wy­da­rzeń w świą­tyni licz­nie gro­ma­dzili się wierni a na uro­czy­ste ob­chody przy­by­wał sam na­stępca św. Piotra.

W VIII wieku datę ob­cho­dów zmie­niono na 1 li­sto­pada – naj­praw­do­po­dob­niej po­wo­dem był pro­blem z wy­ży­wie­niem rzesz piel­grzy­mów, przy­by­wa­ją­cych na uro­czy­sto­ści do Rzymu na wio­snę. W ko­lej­nych wie­kach za­częto w tym dniu wspo­mi­nać nie tylko mę­czen­ni­ków, ale wszyst­kich świę­tych. Z lo­kal­nego święta Rzymu uczy­niono uro­czy­stość dla ca­łego Kościoła.

Dwa dni, dwa święta

Wróćmy do py­ta­nia po­sta­wio­nego na po­czątku. Od­wie­dza­nie cmen­ta­rzy w ra­do­sne wspo­mnie­nie tych, któ­rzy osią­gnęli już niebo, może na­wią­zy­wać do pierw­szych wie­ków, gdy chrze­ści­ja­nie gro­ma­dzili się przy gro­bach mę­czen­ni­ków. W Pol­sce w cza­sach ko­mu­ni­stycz­nych ro­biono wiele, by świętu nadać świecki cha­rak­ter i na­zy­wano je dniem Wszyst­kich Zmar­łych bądź Świę­tem Zmar­łych. Tym­cza­sem Za­duszki, czyli wspo­mnie­nie wier­nych zmar­łych ob­cho­dzi się 2 li­sto­pada. Bli­skość tych dwóch dat po­wo­duje, że wielu myli cha­rak­ter obu świąt. Ow­szem, za­równo pierw­szego, jak i dru­giego li­sto­pada wspo­mi­namy osoby zmarłe. Ale jed­nych na­zy­wamy świę­tymi, bo prze­by­wają już z Bo­giem. Tym­cza­sem ci dru­dzy jesz­cze na to cze­kają – po­trzebna jest im za­tem na­sza mo­dli­twa. W okre­sie od 1 do 8 li­sto­pada, na­wie­dza­jąc cmen­ta­rze, mo­żemy uzy­skać od­pust zu­pełny za zmar­łych, czyli wy­pro­sić dla nich niebo.

 

Prze­mek Radzyński

 

Źródło: http://www.droga.com.pl/swieto-wszystkich/

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Droga nr 21-2016”

Facebook